فیلم های آموزشی شکستگی های لگن و استابولوم

در این مقاله فیلم نیمی از استخوان لگن یک بیمار دیده میشود. این بیمار به علت ضربه دچار شکستگی دو ستونی استابوولم شده و فیلم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده است
در این مقاله فیلمی یک بیمار که بدنبال تصادف دچار شکستگی دو ستونی استابولوم شده دیده میشود. این فیلم با تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده است
این فیلم یک شکستگی چند تکه ای لب خلفی استابولوم بعد از عمل جراحی و تثبیت با پیچ و پلاک را نشان میدهد که از تصاویر باسازی سه بعدی سی تی اسکن بدست آمده است
این فیلم شکستگی چند تکه ای لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن را نشان میدهد که از تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسکن بدست آمده است
در این مقاله فیلم بعد از جراحی یک شکستگی عرضی استابولوم دیده میشود. فیلم بصورت شفاف است و میتوان در آن مسیر پیچ های بکار رفته را دید
در این مقاله فیلمی از لگن یک بیمار دیده میشود که بعد از یک شکستگی عرضی استابولوم تحت عمل جراحی قرار گفته و شکستگی وی با پیچ و پلاک فیکس شده است
در این مقاله فیلمی از لگن یک بیمار که دچار شکستگی عرضی استابولوم شده به نمایش درمیابد. فیلم با استفاده از سی تی اسکن سه بعدی و بصورت شفاف است
در این مقاله فیلم لگن یک بیمار که بدنبال سقوط از ارتفاع دچار شکستگی عرضی استابولوم شده وجود دارد. این فیلم با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده است.
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی ستون و لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن دیده میشود که بدنبال سقوط از ارتفاع ایجاد شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است
در این مقاله فیلمی از استخوان لگن یک بیمار نمایش داده میشود که بدنبال یک شکستگی ستون و لب خلفی استابولوم تحت عمل جراحی قرار گرفته و شکستگی وی به توسط دو پلاک فیکس شده است
در این مقاله فیلمی از استخوان لگن یک بیمار نشان داده میشود که بدنبال سقوط از ارتفاع دچار شکستگی ستون و لب خلفی استابولوم شده است
در این مقاله فیلمی از یک نیمه لگن بیماری دیده میشود که بدنبال تصادف با موتورسیکلت دچار شکستکی ستون قدامی همراه با نیمه ای از ستون خلفی شده است
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی استابولوم بعد از جراحی دیده میشود که با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی و بصورت شفاف تهیه شده است
در این مقاله فیلمی از لگن یک بیمار که بدنبال تصادف با موتورسیکلت دچار شکستگی لگن شده نمایش داده میشود. بیمار تحت عمل جراحی قرار رفته است
در این فیلم که نیمی از لگن یک بیمار تصادفی را نشان میدهد میتوان یک شکستگی ستون قدامی همراه با آسیب نیمه خلفی ستون خلفی استابولوم را مشاهده کرد
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۰ ۱۰ بعدی »


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.